Oferujemy
jakość
i doświadczenie

RODO

RODO

INFORMACJA O ADMINISTROWANIU DANYMI OSOBOWYMI

 

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z obowiązującym od 25 maja 2018 roku Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych") informujemy, co następuje:

administratorem Państwa danych osobowych jest TOR-KAR-SSON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa, z siedzibą w Warszawie (01-304) przy ul. Połczyńskiej 120 D, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla M.ST. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389612, NIP 5783101084, REGON 280951741, numer telefonu 55 233 94 51, adres e-mail [email protected] 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa (art. 6 ust. 1 b) Rozporządzenia o ochronie danych RODO oraz wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Spółce
w związku z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne i jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy, obowiązków prawnych Administratora, dochodzenia należności wynikających z umowy oraz obrony przed roszczeniami.

Państwa dane mogą być przekazywane do następujących odbiorców lub kategorii odbiorców danych osobowych tj. operatorom pocztowym, firmom kurierskim, kancelariom prawnym, podmiotom zajmującym się obsługą korespondencji, firmom księgowym, dostawcom i serwisantom usług IT.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Przysługuje Państwu prawo do:

  1. żądania od administratora dostępu do Państwa danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  6. przenoszenia danych;
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy. Państwa dane osobowe nie podlegają podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym profilowaniu.